25 آگوست 2017

برنامه سفر مراکش

گروه اول حرکت چهارشنبه ۶ مهر ۱۰ شب ، برگشت دوشنبه ۱۷ مهر ساعت ۴ صبح تهرانیم (طبق آخرین بلیطهای موجود) گروه دوم حرکت پنجشنبه ۲۰ مهر ساعت ۱۰ شب. برگشت شنبه ۲۸ مهر ساعت ۴ صبح تهران خواهیم بود (هزینه...
ادامه مطلب ...
0