جزییات

  • درجه سختی سبک
  • زمان برگزاری 18 تا 24 شهریور
  • حمل و نقل -
  • هزینه -
  • مدت برنامه -

توضیحات